منوی اصلی

اعضای هیئت مدیره

در طی انتخابات هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان مواد غذایی استان هرمزگان که در تاریخ 21/11/1399 در محل اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار گردید اسامی هیئت مدیره به شرح زیر اعلام شد :

فرامرز گودرزی : ریاست انجمن
محسن عسکری : نایب رئیس اول
محمد امین ثریا : نایب رئیس دوم
فرزانه ناصریان : خزانه دار
حسین عمرانی : منشی
فاطمه صفارزاده : بازرس اصلی
حسن شمشیری : بازرس علی البدل
حسن نظریان : عضو علی البدل
محمد باقر زراعت پیشه : عضو علی البدل