منوی اصلی

عملکرد فروردین ماه 1401

  • پیگیری ثبت آدرس اقامتگاه جدید انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان مواد غذایی استان در اداره ثبت شرکتها
  • ارائه نظرات و پیشنهادات انجمن صادرکنندگان و وارد کنندگان مواد غذایی استان هرمزگان در خصوص همکاری و تجارت با کشور چین
  • مکاتبه با اتاق محترم در خصوص پیشگیری از کاهش صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی که اخیراً مشمول نیم درصد عوارض گردیده اند.
  • دریافت پلمپ دفاتر سال 1400 و پیگیری جهت دریافت پلمپ دفاتر سال 1401
  • معرفی سرکار خانم دوبرادران به اتاق محترم جهت دریافت کارت بازرگانی
  • تحویل گزارش مالی سه ماهه آخر سال 1400 به همراه ریز فاکتورها به اتاق محترم
  • ارائه لیست هزینه های سال 1400 انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان مواد غذایی استان به اتاق محترم
  • ارسال اصلاحیه پیش بینی بودجه سال 1401 انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان مواد غذایی استان به اتاق محترم
  • صدور کارتهای عضویت برای تعدادی از اعضای انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان مواد غذایی استان
  • شرکت در جلسه سازمان صمت جهت هم اندیشی برای راه اندازی خط کارگو محصولات کشاورزی به روسیه