منوی اصلی

عملکرد خرداد ماه 1402

جلسات

01/03/1402 اتاق بازرگانی    

موضوع جلسه : جلسه دبیران درخصوص برگزاری سمینار معرفی اهداف، ماموریت ها و خدمات اتاق بازرگانی

02/03/1402 اتاق بازرگانی

موضوع جلسه: جلسه با شرکت کشتیرانی درخصوص هم اندیشی جهت دایر کردن خطوط کشتیرانی   

20/03/1402 اتاق بازرگانی

موضوع جلسه: جلسه دبیران درخصوص برگزاری سمینار تخصصی بهره گیری از رویه تیر

22/03/1402 سازمان صنعت،معدن و تجارت هرمزگان

 موضوع جلسه :افزایش هزینه حمل کانتینرهای یخچالی

23/03/1402 اتاق بازرگانی

موضوع جلسه: سمینار تخصصی بهره گیری از رویه تیر در حمل ونقل بین المللی جاده ای و ترکیبی

24/03/1402 اتاق بازرگانی

موضوع جلسه: جلسه هم اندیشی در توسعه ترانزیت در مسیرهای کریدورهای مهم حمل و نقلی و تجاری تحت رویه تیر

25/03/1402 دفتر انجمن

موضوع جلسه: اجرایی شدن برنامه های سال 1402 انجمن

29/03/1402 اتاق بازرگانی

موضوع جلسه: جلسه کارشناسی درخصوص نشست مقامات قضائی کشور

31/03/1402 اتاق بازرگانی

موضوع جلسه: جلسه با مقامات قضائی کشور درخصوص هم اندیشی و بیان مشکلات فعالین اقتصادی


مکاتبات

01/03/1402 مکاتبه با اتاق بازرگانی درخصوص بودجه پیشنهادی سال 1402   

02/03/1402 مکاتبه با سازمان امور مالیاتی درخصوص پرونده عملکرد سال 1400 انجمن

02/03/1402  ارسال عملکرد اردیبهشت 1402

02/03/1402  مکاتبه با اتاق بازرگانی درخصوص ارائه طرح آسیب شناسی حوزه تجارت خارجی استان  

03/03/1402 مکاتبه با اتاق بازرگانی پیرو نامه به شماره 95/ابب مورخ 09/02/1402 در خصوص مشکلات و موانع در رابط با قوانین و مقررات  

10/03/1402 مکاتبه با معاونت اقتصادی استانداری هرمزگان در خصوص افزایش دو برابری نرخ هزینه ی حمل کانتینرهای یخچالی  

10/03/1402 مکاتبه با سازمان صنعت،معدن و تجارت هرمزگان درخصوص افزایش دوبرابری نرخ هزینه حمل کانتینرهای یخچالی 

10/03/1402 مکاتبه با نماینده تعاونی یخچال داران درخصوص افزایش دوبرابری نرخ هزینه حمل کانتینرهای یخچالی 

20/03/1402 مکاتبه با اتاق بازرگانی درخصوص آزادسازی بودجه مرحله اول انجمن

22/03/1402 مکاتبه با اتاق بازرگانی پیرو نامه به شماره 410/ابب مورخ 21/03/1402 درخصوص مسائل و مشکلات ترانزیت و صادرات رویه تیر  

23/03/1402 مکاتبه با اتاق بازرگانی درخصوص هزینه مازاد بر ترخیصیه طی مکاتبه با انجمن کشتیرانی

28/03/1402 مکاتبه با سازمان صنعت،معدن و تجارت هرمزگان پیرو جلسه مورخ 22/03/1402 درخصوص ارسال مستندات بارنامه هایی که فرستنده،گیرنده، ترخیص کار و صاحب کالا نامشخص می باشد

28/03 1402 مکاتبه با سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان درخصوص ارسال مستندات هزینه های کانتینر یخچالی

29/03/1402 مکاتبه با سامانه جامع رسانه های کشور درخصوص مجوز نشریه داخلی

30/03/1402 مکاتبه با اتاق بازرگانی درخصوص نقطه نظرات و پیشنهادات بابت نشست مقامات قضائی کشور

30/03/1402 مصاحبه جناب آقای گودرزی با روزنامه صبح ساحل درخصوص حوزه واردات نیازمند ثبات در سیاست های تجاری و ارزی

31/03/1402 مکاتبه با دادستان کل کشور درخصوص  ارائه مشکلات فعالین اقتصادی

نظرات بسته شده است.